Handelsbetingelser

Køb, sælg eller byt både nye og brugte varer på Sneak Peak

Sneak Peak Brugervilkår

Introduktion

Sneak Peak er en virksomhed, der formidler køb, salg og bytte gennem annoncering på hjemmesiden sneakpeak.dk. Ved besøg på sneakpeak.dk eller benyttelse af ydelser fra sitet accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Sneak Peak, fungerende under K. Ludvigsen IVS, CVR nr. 36695064, Fyensgade 7, st. th. 2200 København N, Danmark. Denne politik træder i kraft 16.07.2016.

Nedenstående aftale indgås mellem Sneak Peak og enhver bruger af hjemmesiden sneakpeak.dk (herefter kaldet Brugeren).

Anvendelse af sneakpeak.dk

Brugeren kan oprette annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder, og accepterer ikke at gøre følgende:

 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven,
 • handle i strid med nærværende vilkår,
 • fremstille usande eller vildledende udsagn,
 • krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder,
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade sneakpeak.dk eller brugerne af Sneak Peaks interesser eller ejendom,
 • belaste infrastrukturen urimeligt eller forstyrre driften af sneakpeak.dk,
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold uden udtrykkelig tilladelse,
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til sneakpeak.dk og indsamle indhold til noget formål uden Sneak Peaks udtrykkelige tilladelse,
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke, eller
 • omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til sneakpeak.dk’s ydelser.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for Brugerens indrykning af Indhold, herunder annoncer på sneakpeak.dk.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet, (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Sneak Peak’s tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Ved accept af nærværende vilkår accepterer Brugeren at Indhold kan blive indrykket/leveret af sneakpeak.dk inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Det accepteres samtidigt, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder ved Sneak Peaks indrykning af det pågældende aftalte Indhold.

Såfremt den tjenesteydelse sneakpeak.dk leverer, er omfattet af fortrydelsesretten, accepteres det herved af Brugeren, at Sneak Peak er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, hvis der gøres brug af Brugerens fortrydelsesret. Denne forholdsmæssige tilbagebetaling vil blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i Brugerens annonceringsperiode på det tidspunkt, hvor Brugeren gør brug af fortrydelsesretten, set i forhold til den aftalte annonceringsperiode.

Sneak Peak vil ved Brugerens anvendelse af fortrydelsesretten senest 14 dage efter modtagelse af fortrydelsesanmodningen refundere det beløb, der er betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor.

Ved indrykning af betalingsannoncer på sneakpeak.dk forpligter Sneak Peak sig herved til at fremvise de pågældende annoncer, indtil de annoncerede varer er solgt, eller ikke længere er i Brugerens besiddelse. Denne forpligtelse er dog aldrig gældende længere end den aftalte annonceringsperiode. Brugeren accepterer at sneakpeak.dk’s tjenesteydelse herefter anses for opfyldt, og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Misbrug af sneakpeak.dk

Ved misbrug af denne brugeraftale, herunder oprettede annoncer i strid med nærværende vilkår, bedes sneakpeak.dk kontaktet hurtigst muligt med informationer om eventuelle problemer eller stødende indhold. Dette vil bidrage til at sikre annoncekvaliteten på sneakpeak.dk. Sneak Peak forbeholder sig retten til at begrænse eller afslutte Sneak Peaks ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære Brugeren fra hjemmeside, hvis det vurderes, at Brugeren skaber problemer, eller Brugerens handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i Sneak Peaks politik. Sneak Peak kan beslutte at benytte nogle af disse virkemidler, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra hjemmeside, men Sneak Peak påtager sig ikke noget ansvar for overvågning af seakpeak.dk, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller Brugerens benyttelse af Sneak Peaks hjemmeside eller ydelser. Dette er Brugerens eget ansvar.

Rettigheder til indhold

Brugeren accepterer at afstå fra at kopiere, ændre eller distribuere Sneak Peaks hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker, hvis ikke denne har fået tilladelse hertil.

Sneak Peak gives en ubegrænset, uigenkaldelig, overdragelig og vederlagsfri ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af indrykket indhold, herunder data, tekst og billeder, når Brugeren opretter Indhold på sneakpeak.dk. Sneak Peak kan gøre brug af denne ret til eksempelvis lagring og/eller visning af Brugerens annoncer samt til markedsføringsformål.

Brugeren giver derudover Sneak Peak ret til at påtale og om nødvendigt hindre tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold, som Brugeren opretter på sneakpeak.dk, herunder i tilfælde, hvor der sker crawling af sneakpeak.dk eller tjenester, hvortil det pågældende Indhold er overført.

Disse vilkår begrænser på ingen måde Brugerens rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, som oprettes på sneakpeak.dk.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder og anmode om, at dette indhold fjernes. Dette kan ske uden underretning af Brugeren. For at iværksætte dette som retmæssig ejer bedes denne sende en meddelelse om krænkelsen til Sneak Peak.

Priser og betalinger

Sneak Peak opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den anvendte ydelse kræver betaling, muliggøres det for Brugeren at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før ydelsen købes. Sneak Peaks priser er opgivet i danske kroner (DKK), og kan ændres jævnligt, såfremt det findes relevant. Sneak Peak kan vælge at ændre priser lejlighedsvist for produkter eller nye ydelser. Brugerens betaling til Sneak Peak kan ikke refunderes ved andre tilfælde end anvendelse af fortrydelsesretten, jf. ovenfor, og Brugeren er ansvarlig for at betale ved forfald. Brugen af sneakpeak.dk kan begrænses, såfremt Brugeren ikke betaler rettidigt.

Sikkerhed

Sneak Peak skal kontaktes med det samme på info@sneakpeak.dk, såfremt der opstår mistanke om, at Brugerens e-mail-adresse eller adgangskode til sneakpeak.dk er blevet misbrugt. Sneakpeak.dk vil ikke dække noget tab, hvis tabet er en følge af, at Brugerens e-mail og adgangskode er blevet misbrugt, såfremt der ikke er sket underrettelse af sneakpeak.dk.

Lukning af Konto

Brugeren kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre sin sneakpeak.dk-konto ved at sende en meddelelse til sneakpeak.dk til info@sneakpeak.dk.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Brugeren indestår herved for, at det Indhold denne opretter på sneakpeak.dk, er i overensstemmelse med disse brugervilkår, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt Brugeren anmoder sneakpeak.dk om at foretage oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, er det en absolut forudsætning, at Brugeren har indhentet alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før sneakpeak.dk anmodes om at foretage kopieringen.

Sneak Peak er berettiget til at fjerne Indhold fra sneakpeak.dk uden varsel, såfremt Sneak Peak finder det nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Sneak Peak forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der i øvrigt vurderes at være til skade for sneakpeak.dk’s goodwill, i strid med nærværende vilkår eller i øvrigt upassende.

Ved oprettelse af Indhold på sneakpeak.dk har Brugeren bevisbyrden for at Indhold ikke krænker tredjemands rettigheder og Brugeren skal straks fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet på Sneak Peaks anmodning.

Sneak Peak gennemgår ikke det Indhold Brugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Brugeren accepterer herved at skadesløsholde Sneak Peak for ethvert tab som Sneak Peak måtte lide og erstatte enhver omkostning forbundet hermed, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Sneak Peak måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på sneakpeak.dk viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Sneak Peaks ansvar

Sneak Peak er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger. Sneak Peak er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på sneakpeak.dk’s platform. Sneak Peak påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som Brugeren køber ved brug af sneakpeak.dk. Brugeren indvilliger i ikke at holde Sneak Peak ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig på sneakpeak.dk. Hovedparten af indhold på sneakpeak.dk kommer fra andre brugere, hvorfor Sneak Peak ikke kan garantere for nøjagtigheden af indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Sneak Peak kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Sneak Peaks ydelser eller sneakpeak.dk, hvorfor Sneak Peak som følge heraf udtrykkeligt fraskriver alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen, i det omfang lovgivningen tillader sådanne fraskrivelser. Sneak Peak er ikke ansvarlig for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill, omdømme eller andre særlige eller indirekte skader, der opstår som følge af Brugerens anvendelse af sneakpeak.dk. Dette er gældende selvom Brugeren underretter Sneak Peak herom, eller Sneak Peak med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Sneak Peak bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er ansvaret over for Brugeren eller nogen tredjemand, hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde, begrænset til det største af (a) den samlede betaling, som Brugeren betaler til Sneak Peak i 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Personlige oplysninger

Ved benyttelse af hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Sneak Peak, accepterer Brugeren, at Sneak Peak som dataansvarlig indsamler, overfører, lagrer og bruger Brugernes personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union. Nøjagtigheden af personlige oplysninger samt beskyttelse af oplysninger omkring Brugerens adgangskode, er Brugeren ansvarlig for. Ved misbrug heraf, bør Brugeren straks kontakte sneakpeak.dk på info@sneakpeak.dk med henblik på at ændre Brugerens adgangskode og/eller spærre dennes konto.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af sneakpeak.dk, er omfattet af lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven). Denne lov giver forbrugerne/Brugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er genereret eller postet på hjemmesiden. Sneak Peaks ydelser er genereret og postet på hjemmesiden umiddelbart efter købet, og Brugerens ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på sneakpeak.dk, udgør hele aftalen mellem Sneak Peak og Brugeren, og erstatter alle tidligere aftaler. Øvrige vilkår, der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Sneak Peak, har forrang i forhold til disse generelle vilkår i tilfælde af uoverensstemmelser.

Denne aftale reguleres efter dansk lovgivning. Brugeren accepterer herved at aftalen er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Sneak Peak ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at Sneak Peak har givet afkald på retten til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig være gældende. Aftalen kan frit overdrages efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal Brugerens meddelelser sendes med anbefalet post til:

Att.: Sneak Peak
K. Ludvigsen IVS
Fyensgade 7, st. th
DK - 2200 København N

Sneak Peak vil sende meddelelser til Brugeren via den ved brugeroprettelsens angivne e-mail-adresse eller med anbefalet post.

Ændringer eller Rettelser

Sneak Peak kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, at Brugeren opretter Indhold på sneakpeak.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. En ændring af denne aftale vil først være gyldig ved skriftlig fremsættelse. Spørgsmål, kommentarer eller klager bedes sendt til info@sneakpeak.dk.

 

 

SneakPeak - Danmarks Sneakercentral - Sælg dine sneakers - 2017 © - CVR: 36695064